امنيت جاده اي همراه با چاشني «نوروز امن »

امنيت جاده اي همراه با چاشني «نوروز امن »

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، با اشاره به عنوان امسال نوروز که بر متفاوت برگزار کردن آن در کشور تاکيد دارد، برقراري امنيت جاده ها و همچنين امنيت قضايي را از مهم ترين وظايف دستگاه هاي اجرايي کشور دانست. به گزارش ميراث آريا، زهرا احمدي پور در جريان سفر خود به استان مرکزي افزود: «قرار است در اين ايام، خدمات متفاوتي ارائه شود که اين خدمات متفاوت از منظر آموزش، نظارت و خدمات در ستاد هماهنگي خدمات مرور شده و دستورالعمل هاي ارسالي به استان ها با همين رويکرد بوده تا بتوانيم براساس پيام هايي که قرار است نوروز ۹۶ منتقل کند، در امر آموزش، خدمات و نظارت موفق باشيم.» او همچنين اظهار کرد: «مهم ترين پيام نوروز اميد است و نوروز ۹۶ بايد پيام رسان خدمت به مسافران نوروزي باشد. پيام نوروز ۹۶ احترام است و گردشگران و شهروندان بايد اين را احساس کنند.» احمدي پور اضافه کرد: «ما با رعايت منشور حقوق شهروندي تلاش مي کنيم اميد و اعتماد را به مردم برگردانيم. نبايد به عنوان مجريان دستگاه ها و متوليان امور، به واسطه ناهماهنگي يا کم کاري، باعث از دست رفتن اميد و اعتماد مردم شويم. اين تکليف ماست؛ تکليفي که در نوروز جلوه بيشتري پيدا مي کند.»
معاون رئيس جمهوري با اشاره به اينکه گردشگران نوروزي بيشترين رفت وآمدها و حمل و نقل ها را در اين بازه زماني دارند، تصريح کرد: «ممکن است زيرساخت هاي ما متناسب با اين حجم از سفر نباشد، اما با مديريت و تدبيري که در استان ها انديشيده ايم سعي مي کنيم مردم با رضايت خاطر سفرهاي خود را به پايان برسانند و با خاطره خوش به شهرهايشان برگردند.» او خاطرنشان کرد: «رويکرد نوروز مشارکتي است و قرار نيست فقط دولت يا يک نهاد يا يک دستگاه آن را برگزار کنند.» احمدي پور با تاکيد بر ضرورت حضور سمن ها در برگزاري جشن نوروز، بيان کرد: «علت حضور سمن ها اين است که نوروز جشني ملي و مردمي است؛ پس نمي توانيم بدون حضور سمن ها نوروز بانشاطي براي مردم برگزار کنيم. هماهنگي بين نهادي و کمک نهادهاي عمومي باعث مي شود در نوروز خدمات بهتري را به مردم عرضه کنيم.» رئيس سازمان ميراث فرهنگي همچنين گفت: «رويکرد نوروز رويکردي مراقبتي است؛ به همين دليل، از استان ها خواستيم که شعاري براي استان خود انتخاب کنند و در قالب آن شعار به معرفي برنامه هاي خود بپردازند.
اين موضوع امکان مي دهد از خدماتي که در ايام نوروز در استان ها براي مسافران در نظر مي گيريم، ارزيابي مناسبي داشته باشيم.» او افزود: «رويکرد تدبير و اميد بر توسعه گردشگري است. با توسعه گردشگري مي توانيم آينده خوبي رقم بزنيم، به شرط آنکه برنامه هاي خوبي براي توسعه مطرح کنيم. تمام ظرفيت هاي استان مرکزي مي تواند به مزيت هاي آن تبديل شود و همه بايد بکوشيم تا اين استان بتواند اوضاع مقبولي داشته باشد. مطمئنم استان مرکزي به لحاظ گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي مي تواند در وضعيت مطلوبي قرار بگيرد.» احمدي پور در ادامه به شعار بين المللي گردشگري براي همه نيز اشاره و اظهار کرد: «افتخار ما در منشور حقوق شهروندي به اين است که هيچ کس به علت محدوديت هاي اقتصادي، جسمي و جز آن از سفر محروم نشود. اين يکي از تکاليف ما در ستاد هماهنگي خدمات سفر است و بايد فرصتش را فراهم کنيم؛ به اين ترتيب که اگر نمي توانيم تمام فضاها را براي اين دسته آماده کنيم، حداقل بايد فضاهاي مناسب براي اين افراد را معرفي کنيم تا در نوروز ۹۶ فرصت گردشگري براي همه فراهم شده باشد.»