قوانینی که صنايع دستي ايران را هدايت مي كند؟

قوانینی که صنايع دستي ايران را هدايت مي كند؟
صنايع دستي ايران، يکي از جذابيت هاي مهم و حياتي اقتصاد سنتي و از بزرگ ترين مزيت ها در صنعت و هنر ايراني نسبت به کشورهاي همجوار است. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، متولي اصلي اين حوزه در کشور بوده و هست. هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/ ۱۰/ ۲۰ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تاسيس سازمان صنايع دستي ايران مصوب ۱۳۸۳ اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران را تصويب کرد. البته وظايف اين سازمان پس از تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اين سازمان واگذار شد. ماده نخست اساسنامه، صنايع دستي را مجموعه اي از صنايع هنري و سنتي ايران به استثناي فرش دستباف معرفي کرده است. اما سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در قبال صنايع دستي چه وظايف قانوني اي دارد؟

* تنظيم راهبردها، سياست ها، خط مشي ها، ضوابط و برنامه هاي کلان در جهت توسعه کمي و بهبود کيفي صنايع دستي کشور و پيگيري براي برقراري حمايت هاي لازم در چارچوب سياست هاي صنعتي کشور با هماهنگي مراجع ذي صلاح .
* اعمال نظارت و حمايت هاي لازم در جهت بهبود کيفي محصولات صنايع دستي به ويژه در حوزه صادرات .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت در امر تدوين استانداردها و صدور گواهينامه هاي درجه کيفيت صنايع دستي توليدي با همکاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .
* ارائه راهنمايي هاي لازم براي سرمايه گذاري ، توليد و بازاريابي صنايع دستي از طرق مختلف .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت بر وضعيت کارگاه هاي توليدي و آموزشي صنايع دستي .
* پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همکاري با مراجع ذي ربط براي اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي کشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
* هماهنگي و برنامه ريزي در مورد مالکيت هاي معنوي و فکري صنايع دستي ايران (آثار و هنرمندان ) در داخل و خارج از کشور با همکاري مراجع ذي صلاح .
* هماهنگي و برنامه ريزي در جهت استفاده از فناوري هاي جديد براي ارتقاي کيفيت و توسعه کمي صنايع دستي کشور.
* طراحي نظام جامع آموزش و تربيت نيروي انساني موردنياز صنايع دستي با بهره مندي از فناوري هاي نوين و هماهنگي و برنامه ريزي براي ارتقاي دانش و مهارت صنعتگران و هنرمندان و ايجاد هماهنگي لازم بين آنها براي افزايش اثربخشي اين خدمات .
* برپايي المپيادهاي تخصصي صنايع دستي .
* فراهم آوردن بستر لازم براي ايجاد ارتباط موثر ميان دانشگاه ها و مراکز علمي تحقيقاتي کشور با توليدکنندگان صنايع دستي .
* سازماندهي نظام اطلاع رساني در زمينه صنايع دستي .
* همکاري با دستگاه هاي ذي ربط به منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده هاي صنايع دستي .
* هماهنگي و برنامه ريزي براي تاسيس نهادهاي غيردولتي براي کاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع دستي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت در ترويج صنايع دستي در جامعه ايراني و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و توسعه موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهرسازي با هماهنگي مراجع ذي ربط.
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت در جهت برگزاري نمايشگاه هاي ملي و منطقه اي و بين المللي صنايع دستي در داخل و خارج از کشور توسط بخش خصوصي .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت در امر شناساندن تاريخ ، ارزش ها، نمونه مصنوعات دستي ، صنعتگران ، هنرمندان صنايع دستي و صادرکنندگان صنايع دستي کشور در سطح ملي و بين المللي به روش هاي سمعي و بصري ، چاپ ، نشر، ارتباطات جمعي و مطبوعات .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت بر تاسيس شرکت هاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي توسط بخش خصوصي .
* مشارکت در همايش ها، سمينارهاي ملي و جشنواره هاي صنايع دستي با هماهنگي مراجع ذي صلاح .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت در معرفي صنايع دستي برگزيده کشور در مراکز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي .
* برنامه ريزي براي راه اندازي مراکز فروش کتب و نشريات صنايع دستي از طريق تجهيز بخش تعاون و اشخاص حقيقي .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي دوران معاصر و نمايش آنها توسط دستگاه هاي ذي ربط .
* تحقيق و بررسي مستمر درباره وضعيت صنايع دستي و جمع آوري آمار و اطلاعات لازم از وضعيت صنايع دستي ايران و جهان به منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستي ايران .
* پژوهش در زمينه هاي تاريخي صنايع دستي ايران و جهان .
* مطالعه و برنامه ريزي به منظور ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستي جهان در جهت رونق و افزايش صادرات .
* برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت جهت بهره گيري از سيستم هاي پيشرفته بازرگاني به منظور توسعه بازار فروش صنايع دستي ايران در کشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي .
* هماهنگي و برنامه ريزي براي ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي توسط مردم و بخش غيردولتي به منظور توسعه بازارهاي داخلي با استفاده از روش هاي اصلاح الگوي مصرف .
* عضويت و حضور موثر در سازمان ها و مجامع بين المللي مرتبط و نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در اين مجامع.
* تشويق صنعتگران و بازرگانان صنايع دستي به منظور حضور در بازارهاي جهاني و مجامع بين المللي .
* انجام مطالعات لازم درخصوص چگونگي گسترش حضور موثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در اين بازارها.
* همکاري براي برقراري ارتباطات و مبادلات علمي ، فرهنگي و فني با مراکز ذي ربط در عرصه بين المللي .
* همکاري با دستگاه هاي فعال در روابط بين الملل براي توسعه و رشد صنايع دستي کشور باهماهنگي مراجع ذي ربط .
در يادداشت بعدي به تحليل اين وظايف مي پردازيم.
نويسنده: احمد پنجه پور (Ahmad.panjehpour@gmail.com)
* وکيل پايه يک دادگستري